logoสมัครสมาชิก
a-z (ตัวพิมพ์เล็ก) และ ตัวเลข 4-8 หลัก
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และ ตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว ยาว 8 ตัวอักษร ไม่เกิน 16 ตัวอักษร
เลขบัญชีธนาคาร เฉพาะตัวเลข min: 8 max: 20
เลขบัญชีธนาคาร เฉพาะตัวเลข min: 10 max: 20
qr-bank
qr-bank